خدا بر موس ی كه – بر پيامبر ما و او درود باد! – وح ی كرد كه : ا ی موس ی با جامه كهنه و دل تازه باش ! بر زمينيان ناشناس باش ! و در آسمان شناسا!