جعفربن ابراهيم از امام صادق (عليه السلام ) و او از پدر بزرگوارش ‍ روايت فرموده كه گفت رسول خدا (صلی الله عليه و آله ) فرمود: حسب (شرف خانوادگی ) مرد دين او است ، و مردانگيش خرد و عقل او است ، و شرفش زيبائی او است ، (يعنی زيبائی به شرف است ) و بزرگواريش ‍ پرهيزكاری و تقوای او است