ناموری گفته است : بنده بزرگوار، ( نیست )مگر اين كه يكی از دو صفت را داشته باشد. يا مردم را از چشم بيفكند و در دنيا، جز آفريدگار نبيند. و بداند كه جز او، هيچكس نمی تواند او را سودی يا زيانی برساند و يا مردم را از دل بيفكند و به هر حال كه مردم او را بينند، باك ندارد.
************************
زاهدی گفته است : دنيا را به چشم اهانت بنگريد! چه ، گوارنده ترين چيزی كه شما را دهد، آسان ترين چيزيست كه به زبان شما انجامد.
**************************
بزرگی گفته است : شايسته آنست كه از جهت لغزش دوستت ، هفتاد عذر بياوری و اگر دلت بدان آرام نگرفت . به دل بگو: چه سخت هستی برادرت هفتاد عذر آورد، و عذرش نپذيرفتی ؟ پس ، تو نكوهشگری ، نه او.
کشکول شیخ بهایی