رابعه عدويه را گفتند: چه هنگام بنده از خدا خشنودست ؟ گفت : هرگاه خوشی او در سختی ، همچون خوشی او در نعمت باشد. و روزی او را گفتند: اشتياق تو به بهشت چگونه است ؟ گفت : همسايه بيش از خانه . و از سخنان اوست : هر شايسته ای كه از من سر زند، آن را ناچيز شمردم .