از سفيان ثوری روايت شده است ، كه گفت : از امام صادق (ع ) شنيدم كه می گفت ! سلامتی چنان كمياب است كه نمی دانی كجايش بيابی . و اگر در چيزی يافت شود، شايد كه در ((گمنامی )) باشد. و اگر گمنامی نيافتی ، شايد در ((تنهايی ))باشد. – هر چند كه تنهايی همانند گمنامی نيست – و اگر در تنهايی نبود، شايد كه در ((سكوت )) باشد. – گرچه سكوت ، چون تنهايی نيست – و اگر در سكوت يافت نشد، شايد كه در سخنان پيشينيان نيكوكار يافت شود. و نيكبخت آن كه در وجود خود، تنهايی را بيابد.
کشکول شیخ بهایی