حکمت 206
ره آورد حلم و بردباري
(اخلاقي ، اجتماعي ) و درود خدا بر او، فرمود: نخستين پاداش بردبار از بردباري ‏اش آن است که مردم در برابر نادان، پشتيبان او خواهند بود.
حکمت 207
ارزش همانند شدن با خوبان
(اخلاقي ، اجتماعي ) و درود خدا بر او، فرمود: اگر بردبار نيستي ، خود را به بردباري بنماي ، زيرا اندک است کسي است که خود را همانند مردمي کند و از جمله آنان به حساب نيايد.
حکمت 208
مراحل خودسازي
(اخلاقي ، تربيتي ) و درود خدا بر او، فرمود: کسي که از خود حساب کشد، سود مي ‏برد، و آن که از خود غفلت کند زيان مي ‏بيند، و کسي که از خدا بترسد ايمن باشد، و کسي که عبرت آموزد آگاهي يابد، و آن که آگاهي يابد مي ‏فهمد، و آن که
بفهمد دانش آموخته است
حکمت 209
خبر از ظهور حضرت مهدي عليه السّلام
(اعتقادي ، سياسي ) و درود خدا بر او، فرمود: دنيا پس از سرکشي ، به ما روي مي ‏کند، چونان شتر مادّه بد خو که به بچه خود مهربان گردد. (سپس اين آيه را خواند) «و اراده کرديم که بر مستضعفين زمين، منّت گذارده آنان را امامان و وارثان حکومت‏ها گردانيم»
حکمت 210
الگوهاي پرهيزکاري
(اخلاقي ، تربيتي ) و درود خدا بر او، فرمود: از خدا بترسيد، ترسيدن انسان وارسته‏ اي که دامن به کمر زده و خود را آماده کرده، و در بهره بردن از فرصت‏ها کوشيده،و هراسان در اطاعت خدا تلاش کرده، و در دنياي زودگذر، و پايان زندگي و عاقبت کار، بدرستي انديشيده است