ابوبصير از امام صادق عليه السلام راجع به آيه (18 سوره 39) كسانيكه
گفتارها را می ‏شنوند و از بهترش پيروی می ‏كنند پرسيد حضرت فرمود: او
مردی است كه حديثی را شنود سپس آن را چنانكه شنيده بی ‏كم و زياد باز
گويد.
اصول کافی جلد 1 باب روايت كتب و توسل به آنها و حديث و فضيلت نوشتن‏
روایت 1
********************
محمد بن مسلم گويد به امام صادق عليه السلام عرض كردم: من از شما حديث
می ‏شنوم و در آن كم و زياد می ‏كنم. فرمود: اگر مقصودت بيان معانی آن
باشد عيب ندارد: (اگر مقصودت شرح و توضيح باشد بنحوی كه معنی را
تغيير ندهد عيب ندارد).
اصول کافی جلد 1 باب روايت كتب و توسل به آنها و حديث و فضيلت نوشتن‏
روایت 2
********************
ابن فرقد گويد: به امام صادق عليه السلام گفتم سخنی از شما می ‏شنوم می ‏
خواهم الفاظی كه شنيدم روايت كنم به خاطرم نمی ‏آيد. فرمود: عمدا

فراموش می ‏كنی گفتم: نه فرمود: مقصودت معانی كلام من است گفتم بلی

، فرمود: عيب ندارد.
اصول کافی جلد 1 باب روايت كتب و توسل به آنها و حديث و فضيلت نوشتن‏

روایت 3
********************
ابو بصير گويد به امام صادق عليه السلام عرض كردم: حديثی را از شما

بشنوم و از پدرتان روايت كنم يا از پدرتان بشنوم و از شما روايت كنم چطور

است؟ فرمود: فرقی ندارد جز اينكه اگر اينكه از پدرم روايت كنی دوست‏تر

دارم. و آنحضرت. بجميل فرمود: آنچه از من می ‏شنوی از پدرم روايت

كن.
اصول کافی جلد 1 باب روايت كتب و توسل به آنها و حديث و فضيلت نوشتن‏

روایت 4
********************