مردی به پیامبر (ص) گفت به من سفارشی كن كه خدا سودم بخشد بدان
فرمود: بيشتر ياد مرگ كن تا تو را از دنيا برهاند
به شكر اندر باش كه نعمتت بیفزايد،
و هر چه توانی دعا كن كه ندانی كی برايت به اجابت رسد،
مبادا تجاوز كنی كه خدا حكم فرمود هر كه مورد تجاوز شود خدايش ياری دهد،
فرمود: آيا مردم همانا تجاوز و ستم شما بر خود شما است،
مبادا نيرنگ ببازی كه خدا حكم فرمود نيرنگ بد جز بر اهلش نچرخد.
تحف العقول