منصور عباسی به امام صادق (ع ) نوشت : چرا چون ديگران نزد ما نيايی ؟. و امام (ع ) در پاسخش نوشت : از دنيا چيزی نداريم كه از تو بر آن بيمناك باشيم . و تو نيز بهره ای از آخرت نداری كه بدان اميد داريم . تو را سعادتی نيست ، تا بدان تهنيت گوئيم و مصيبتی نيست كه تعزيت گوييم . منصور به او نوشت : با ما بنشين ! تا پند گويی . و امام (ع ) نوشت : آن كه دنيا خواهد، تو را پند نگويد و آن كه آخرت خواهد، با تو ننشيند.