در حديث آمده است كه : اگر دنيا به كسی رو كند، خوبی های ديگران را هم به او می افزايد و اگر از او روی بگرداند، خوبی های خود او را هم از وی سلب می كند.
*************************
حكيمی فرزند خويش را سفارش كرد كه : بگذار تا خرد تو پايين تر از دينت باشد و گفتارت كمتر از رفتارت و جامه ات كم ارزش تر از توانائيت .
*************************************
از كتاب ((محاسن )) چون در مداين آتش سوزی شد، سلمان شمشير و قرآنش بر گرفت و از خانه بيرون رفت و گفت : سبكباران بدين سان نجات يابند.
******************************
ابن عباس گفت : كسی كه خدا سه روز دنيا را بر او زندان كند و خشنود باشد، به بهشت رود.
کشکول شیخ بهایی