دانش طلسمات : دانشی ست كه درباره چگونگی آميزش نيروهای عالی فعال با نيروهای پست منفعل بحث می كند. تا از اين آميزش ، امر غريبی در عالم هستی به وجود آيد.
در معنی طلسم اختلاف است . و سه مورد آن ، مشهور است :
1 – ((طل )) به معنی ((اثر)) است . بنابراين ، ((طلسم )) يعنی : ((اثر اسم ))
2 – ((طلسم )) كلمه ای يونانی است به معنی ((گرهی كه گشوده نمی شود))
3 – كنايه از ((مقلوب )) است كه ((مسلط)) باشد. يعنی كسی كه از اين فن كاملا بر خوردار باشد، بر ديگران مسلط خواهد شد.
کشکول شیخ بهایی