حکمت 196
عبرت آموزي از إتلاف اموال
(اخلاقي ، اقتصادي ) و درود خدا بر او، فرمود: مالي که نابودي آن تو را پند مي ‏دهد، از دست نرفته است.
حکمت 197
روش درمان روح (روانشناسي باليني )
(اخلاقي ، علمي ) و درود خدا بر او، فرمود: اين دل‏ها همانند تن‏ها خسته مي ‏شوند، براي نشاط آن به سخنان تازه حکيمانه روي بياوريد.
حکمت 198
ضرورت حکومت
(اعتقادي ، سياسي ) و درود خدا بر او، فرمود: (وقتي شنيد که خوارج مي ‏گويند، حکومت فقط از آن خداست.) سخن حقّي است که از آن اراده باطل دارند.
حکمت 199
نکوهش اوباش (انسان‏هاي شرور)
(اخلاقي ، اجتماعي ) و درود خدا بر او، فرمود: (در تعريف جمع اوباش، فرمود) آنان چون گرد هم آيند پيروز شوند، و چون پراکنده شوند شناخته نگردند«». (و گفته شد که امام فرمود) آنان چون گرد هم آيند زيان رسانند، و چون پراکنده شوند سود دهند. (از امام پرسيدند: چون اوباش گرد هم آيند زيان رسانند را دانستيم، امّا چه سودي در پراکندگي آنان است، فرمود) صاحبان کسب و کار، و پيشه وران به کارهاي خود باز مي ‏گردند، و مردم از تلاش آنان سود برند، بنّا به ساختن ساختمان، و بافنده به کارگاه بافندگي ، و نانوا به نانوايي روي مي ‏آورد.
حکمت 200
نکوهش انسان‏هاي شرور
(اخلاقي ، اجتماعي ) و درود خدا بر او، فرمود: (جنايتکاري را حضور امام آوردند، که جمعي اوباش همراه او بودند.) مبارک مباد، چهره‏هايي که جز به هنگام زشتي ‏ها ديده نمي ‏شوند