خوشا بر كسي كه ترس از خدايش از ترس مردم باز دارد، خوشا بر كسي كه كسبش پاك است و نهادش خوب و آشكارش نيك و سرشتش درست است، خوشا بر كسي كه ما زاد دارائيش را انفاق كند و از گفتار زيادي باز گيرد، خوشا بر كسي كه براي خدا عز ذكره تواضع كند و از حلال دنيا هم كناره گير باشد بي ‏آنكه از سنت من روي برگرداند و آن كه از خوبي و تازگي دنيا دست بدارد بي ‏آنكه از روش من بسوي ديگر بگردد (يعني رياضتهاي نامشروع را مرتكب نشود مانند هندوها و دراويش) و پس از من پيرو خاندانم باشد و با دين ‏فهمان و اهل حكمت بياميزد و به مستمندان مهرباني كند، خوشا بر آن مؤمني كه از راه جز نافرماني خدا مالي بدست آورد و در غير نافرماني خدا خرج كند، و آن را به مردم مستمند و بينوا برساند و از كساني كه اهل سربزرگي و بر خود باليدن و شيفته به دنيا و بدعت‏ گذار بر خلاف روش من هستند و بر خلاف روش من كار ميكنند بر كنار باشد، خوشا بر كسي كه با مردم خوش رفتار است و بدانها كمك‏ كار است و شر خود را از آنها بگرداند
تحف العقول