مرا چيست؟ كه مي ‏بينم دوستي دنيا بر بسياري از مردم چيره شده تا آنجا كه گويا در اين دنيا مرگ بر جز آنان نوشته است، و گويا مسئول حق در اين دنيا ديگرانند و تا آنجا كه گزارش مردگان پيش از خود را بحساب مردمي مسافر ميگيرند كه بزودي نزد آنها برميگردند، آنها را به گور ميكنند و ميراثشان را ميخوريد و خود در جاي آنها جاويد مي مانيد؟!! هيهات هيهات، آيا آيندگان از گذشته‏ ها پند نگيرند؟! هر پندي كه در كتاب خدا است ناديده گرفته و بدست فراموشي سپردند، و از سرانجام بد هر كار ناروا آسوده زيستند، و از نزول هيچ آسيب و از بروز هيچ ناگواري نهراسيدند.