اميرالمؤمنين عليه السلام می فرمود: جان خود را بمطالب شگفت حكمت استراحت دهيد زيرا جان هم چون تن خسته شود.
اصول کافی جلد 1 باب متفرقات روایت 1
**********************
رسول خدا(ص) فرمود: چه خوب وزيريست علم براى ايمان، چه خوب وزيرى است خويشتندارى براى علم، چه خوب وزيرى است ملايمت براى خويشتندارى، چه خوب وزيريست بردبارى براى ملايمت.
اصول کافی جلد 1 باب متفرقات روایت3
****************************
امام صادق (ع) فرمود: كسی كه چهل حديث از احاديث ما را حفظ كند خدا او را روز قيامت عالم و فقيه مبعوث كند.
اصول کافی جلد 1 باب متفرقات روایت7