حکمت 191
مشکلات دنيا
(اخلاقي ) و درود خدا بر او، فرمود: همانا انسان در دنيا تخته نشان تيرهاي مرگ، و ثروتي است دستخوش تاراج مصيبت‏ها: با هر جرعه نوشيدني ، گلو رفتني ، و در هر لقمه ‏اي ، گلوگير شدني است، و بنده نعمتي به دست نياورد جز آن که نعمتي از دست بدهد، و روزي به عمرش افزوده نمي ‏گردد جز با کم شدن روزي ديگر پس ما ياران مرگيم، و جان‏هاي ما هدف نابودي ‏ها، پس چگونه به ماندن جاودانه اميدوار باشيم. در حالي که گذشت شب و روز بنايي را بالا نبرده جز آن که آن را ويران کرده، و به اطراف پراکند
*********************
حکمت 192
پرهيز از زراندوزي
(اخلاقي ، اقتصادي ) و درود خدا بر او، فرمود: اي فرزند آدم، آنچه را که بيش از نياز خود فراهم کني ، براي ديگران اندوخته‏ اي .
********************
حکمت 193
راه به کار گرفتن قلب
(اخلاقي ، علمي ، تربيتي ) و درود خدا بر او، فرمود: دل‏ها را روي آوردن و پشت کردني است، پس دل‏ها را آنگاه به کار واداريد که خواهشي دارند و روي آوردني ، زيرا اگر دل را به اجبار به کاري واداري کور مي ‏گردد.
*****************
حکمت 194
ضرورت پرهيز از خشم و انتقام
(اخلاقي ، اجتماعي ) و درود خدا بر او، فرمود: چون خشم گيرم، کي آن را فرو نشانم در آن زمان که قدرت انتقام ندارم، که به من بگويند. «اگر صبر کني بهتر است» يا آنگاه که قدرت انتقام دارم که به من بگويند: «اگر عفو کني خوب است».
*********************
حکمت 195
پرهيز از بخل ورزي
(اخلاقي ) و درود خدا بر او، فرمود: (در سر راه از کنار مزبله ‏اي عبور مي ‏کرد.) اين همان است که بخيلان به آن بخل مي ‏ورزند (و در روايت ديگري نقل شد که) اين چيزي است که ديروز بر سر آن رقابت مي ‏کرديد