ارسطو: ارسطو، پيشواي مشهور و معلم اول و حكيم مطلق است كه در نخستين سال از پادشاهي اردشير متولد شد و چون به هفده سالگي رسيد، پدرش او را براي آموختن دانش ، به افلاطون سپرد. و او، بيست و چند سالي نزد استاد پاييد و او را از اين روي ((معلم اول )) گفته اند، كه واضع منطق است . و آن را از ((قوه )) به ((فعل )) آورد. و از اين حيث ، كار او، شبيه به كار واضعان ((نحو)) و ((عروض )) است . زيرا نسبت ((منطق )) با((معاني ))، همچون نسبت ((نحو)) است به ((سخن )) و ((عروض )) به ((شعر)). سپس گفت : كتاب هاي ارسطو در طبيعيات و الهيات و اخلاق معروف است و شرح هاي بسياري بر آن ها نوشته اند. و ما، در توضيح شيوه او، ((شرح تامسطيوس )) را كه پيشرو متاخران است و رئيس آنان ((بو علي سينا)) برگزيده است ، انتخاب كرده ايم .

و آن چه را كه به نقل متاخران ، در مقالات وي ، از اين گونه مسائل آمده است و ايشان با آن مخالف بوده اند و در آن ها از روي تقليد كرده اند، حل كرده ايم . سپس ، با اجمال ، نظريات او را در مسائل طبيعي و الهي ، در بحث طولاني ذكر كرده است و در پايان ، گفته است كه : اين ها، نكته هاي بود كه از جاي جاي گفتار ارسطو، كه بيشترين آن از ((شرح تامسطيوس )) است برگزيده ايم .
شيخ بو علي سينا نسبت به ارسطو تعصب مي ورزيده و مسلك او را تاءييد مي كرده است و از حكما، جز به وي اعتقاد نداشته
کشکول شیخ بهایی