عمربن عبدالعزيز را گفتند: آغاز توبه تو چه بود؟ گفت : قصد كردم تا غلامي را بزنم و او مرا گفت : اي عمر! از شبي انديشه كن ! كه فردايش روز قيامت است