حکمت 186
آينده سخت ستمکاران
(اخلاقي ، سياسي ) و درود خدا بر او، فرمود: آغاز کننده ستم، در قيامت انگشت به دندان مي ‏گزد.
حکمت 187
ضرورت ياد قيامت
(اخلاقي ) و درود خدا بر او، فرمود: کوچ کردن نزديک است
حکمت 188
ضرورت حق گرايي
(اخلاقي ، اعتقادي ) و درود خدا بر او، فرمود: هر کس که با حق در آويزد نابود مي ‏گردد.
حکمت 189
ارزش صبر و خطر بي ‏تابي
(اخلاقي ) و درود خدا بر او، فرمود: کسي را که شکيبايي نجات ندهد، بي ‏تابي او را هلاک گرداند.
حکمت 190
معيار امامت
(اعتقادي ، معنوي ) و درود خدا بر او، فرمود: شگفتا آيا معيار خلافت، صحابي پيامبر بودن است امّا صحابي بودن و خويشاوندي ملاک نيست.
(از امام شعري در همين مسئله نقل شد که به ابا بکر فرمود) اگر ادّعا مي ‏کني با شوراي مسلمين به خلافت رسيدي ، چه شورايي بود که رأي دهندگان حضور نداشتند و اگر خويشاوندي را حجّت مي ‏آوري ، ديگران از تو به پيامبر نزديک‏تر و سزاوارترند«».