ابوحازم گفته است : از مردمی در شگفتم كه برای دنيايی می كوشند، كه هر روز گامی از آن ، دور می شوند و برای دنيايی نمی كوشند، كه هر روز گامی به آن نزديك می شوند.
**********************************
هارون الرشيد فضيل عياض را گفت : چه بسيار زهد می ورزی ! و فضيل گفت : زهد تو از من بيش است . چه ، من ، در اين دنيای ناپايدار می پرهيزم و تو در دنيای پايدار آخرت .
*******************************
حكيمی گفت : چيزی پربهاتر از زندگی نيست . و زيانی بالاتر از آن نيست كه آن را جز در جهت زندگی جاويد به كار برند.