امـام صـادق عـليـه السلام فرمود: روزی پيغمبر (ص ) نزد عايشه بود ناگاه مردی اجازه شـرفـيـابی خواست ، رسولخدا (ص ) فرمود: چه مرد بدی است از اين تيره و قبيله ، پس عـايشه برخواست و به درون اطاق رفت و رسول خدا (ص ) اجازه ورود به آن مرد داد، همينكه وارد شـد حـضـرت بـا روی بـاز از او پذيرائی كرد و با او به گفتگو پرداخت تا هنگاميكه بـه پـايـان رسـانـيـد و آنـ مـرد از نزدش بيرون رفت ، عايشه (برگشته ) و عرض كرد: ای رسـول خـدا در حـاليـكـه شـما اين مرد را به بدی ياد كردی با روی باز از او پذيرائی كـردی ؟ در ايـن هـنـگـام حـضـرت فـرمـود: از بدترين بندگان خدا كسی است كه كه برای دشنام گوئيش هم نشينی با او را بد دارند.

وضيح :
مـجـلسـی (ره ) گـويـد: آنـچـه حـضـرت در آخـر حـديـث فـرمـود: كـه از بدترين بندگان خـدا…،)))يـا عـذر اسـت بـرای آنـچـه نـخـسـت فـرمـود، يـا بـرای آنـچـه در پـايـان عمل كرد يا برای هر دوی آنها، و اين حديث دلالت برجواز مدارا كردن با فاسق و جواز غيب او دارد، و گويند آن مرد عيينة بن حص فزاری يكی از سران شرور عرب بوده است .
اصول کافی جلد 4 باب كسيكه برای بديش از او پرهيز كنند روایت 1
****************************
از امـام صـادق عـليـه السـلام روايـت شـده اسـت كـه رسـول خـدا (ص ) فـرمـود: بـدترين مردم در روز قيامت نزد خدا كسانی هستند كه از ترس بدی و شر آنها احترام و اكرامشان كنند.
اصول کافی جلد 4 باب كسيكه برای بديش از او پرهيز كنند روایت 2
****************************
امام صادق عليه السلام فرمود: كسيكه مردم از زبانش بترسند، او در آتش است .
اصول کافی جلد 4 باب كسيكه برای بديش از او پرهيز كنند روایت 3
****************************
جـابـر بن عبد الله گويد: كه رسولخدا (ص ) فرمود: بدترين مردم در روز قيامت آنانند كه از ترس بدی و شرشان اكرام و احترام شوند
اصول کافی جلد 4 باب كسيكه برای بديش از او پرهيز كنند روایت 4
****************************.