حکمت 181
ارزش دورانديشي و پرهيز از کوتاهي
(اخلاقي ) و درود خدا بر او، فرمود: حاصل کوتاهي ، پشيماني ، و حاصل دورانديشي ، سلامت است.
حکمت 182
شناخت جايگاه سخن و سکوت
(اخلاقي ) و درود خدا بر او، فرمود: آنجا که بايد سخن درست گفت، در خاموشي خيري نيست، چنانکه در سخن نا آگاهانه نيز خيري نخواهد بود.
حکمت 183
باطل گرايي و اختلاف
(اخلاقي ، سياسي ) و درود خدا بر او، فرمود: دو دعوت به اختلاف نرسد جز اين که يکي باطل باشد
حکمت 184
ويژگي ‏هاي اعتقادي امام عليه السّلام
(اعتقادي ) و درود خدا بر او، فرمود: از روزي که حق براي من نمايان شد، هرگز دچار ترديد نشدم
حکمت 185
ويژگي ‏هاي اعتقادي امام علي عليه السّلام
(اخلاقي ) و درود خدا بر او، فرمود: هرگز دروغ نگفتم و به من دروغ نگفتند، و هرگز گمراه نشدم، و کسي به وسيله من گمراه نشده است