كسی از حكيمی پرسيد: بدی دلخواه كدامست ؟ و او گفت : ثروتمندی .
********************
حكيمی گفت : شگفتی نادان از دانا بيشتر است تا شگفتی نادان از دانا.
*********************************
حكيمی به هنگام مرگ ، به حسرت بود. او را گفتند: ترا چه می شود؟ گفت : چه می انديشيد؟درباره كسی كه سفری طولانی و بی توشه در پيش دارد و بی همدمی در گور خواهد ماند، و به داوری عدل می رود و حجتی ندارد
******************************
عبدالله بن مبارك بر مردی گذشت كه ميان زباله دانی و مقبره ای ايستاده بود. او را گفت : ميان دو گنج از گنجهای دنيا ايستاده ای . گنج اموال ، و گنج مردان.