در حديث ، از پيامبر (ص ) آمده است كه : در شگفتم از كسی كه به ترس ‍ بيماری ، از غذا می پرهيزد و چگونه از ترس دوزخ از گناه نمی پرهيزد؟!