از سفارش های رسول اكرم (ص ): به ابوذر كه : – خدا از او خشنود باد! – بر عمرت بيش از مال خويش بخيل باش !: ای ابوذر! چيزی را كه بهره ای از آن نداری ، رها كن و بر آن چه كه به تو مربوط نيست ، سخن مگوی ! همچنان كه دارايی خويش را در خزانه محفوظ می داری ، زبان خويش ‍ نگه دار!
کشکول شیخ بهایی