حکمت 171
ره آورد شوم حرام خواري
(اخلاقي ، اجتماعي ) و درود خدا بر او، فرمود: بسا لقمه‏ اي گلوگير که از لقمه‏ هاي فراواني محروم مي ‏کند.
حکمت 172
ناداني و دشمني ‏ها
(اخلاقي ، علمي ) و درود خدا بر او، فرمود: مردم دشمن چيزهايي هستند که نمي ‏دانند.
حکمت 173
ارزش مشورت‏ها
(اخلاقي ، اجتماعي ) و درود خدا بر او، فرمود: آن کس که از افکار و آراء گوناگون استقبال کند، صحيح را از خطا خوب شناسد.
حکمت 174
ارزش خشم در راه خدا
(اخلاق سياسي ، عقيدتي ) و درود خدا بر او، فرمود: آن کس که دندان خشم در راه خدا بر هم فشارد، بر کشتن باطل گرايان، توانمند گردد.
حکمت 175
راه درمان ترس
(اخلاقي ، علمي ، تربيتي ) و درود خدا بر او، فرمود: هنگامي که از چيزي مي ‏ترسي ، خود را در آن بيفکن، زيرا گاهي ترسيدن از چيزي ، از خود آن سخت‏تر است