حکمت 166
پرهيز از تجاوز به حقوق ديگران
(اخلاق اجتماعي ) و درود خدا بر او، فرمود: مرد را سرزنش نکنند که چرا حقّش را با تأخير مي ‏گيرد، بلکه سرزنش در آنجاست که آنچه حقّش نيست بگيرد.«»
حکمت 167
خود پسندي و محروميّت‏ها
(اخلاقي ) و درود خدا بر او، فرمود: خود پسندي مانع فزوني است.
حکمت 168
توجّه به فنا پذيري دنيا
(اخلاقي ) و درود خدا بر او، فرمود: آخرت نزديک، و زمان ماندن در دنيا اندک است.
حکمت 169
آينده نگري
(اخلاقي ، اعتقادي ) و درود خدا بر او، فرمود: صبحگاهان براي آن که دو چشم بينا دارد روشن است.
حکمت 170
ضرورت ترک گناه
(اخلاقي ) و درود خدا بر او، فرمود: ترک گناه آسان‏تر از در خواست توبه است.