حکمت 156
ضرورت خدا شناسي و اطاعت
(اخلاقي ، عبادي ، اعتقادي ) و درود خدا بر او، فرمود: خداي را اطاعت کنيد که در نشناختن پروردگار عذري نداريد.
حکمت 157
فراهم بودن راه‏ هاي هدايت
(اخلاقي ، اقتصادي ) و درود خدا بر او، فرمود: اگر چشم بينا داشته باشيد، حقيقت را نشانتان داده ‏اند، اگر هدايت مي ‏طلبيد شما را هدايت کردند، اگر گوش شنوا داريد، حق را به گوشتان خواندند.
حکمت 158
روش برخورد با دوستان بد
(اخلاقي ، اجتماعي ) و درود خدا بر او، فرمود: برادرت را با احساني که در حق او مي ‏کني سرزنش کن، و شر او را با بخشش باز گردان.
حکمت 159
پرهيز از مواضع اتّهام
(اخلاق اجتماعي ) و درود خدا بر او، فرمود: کسي که خود را در جايگاه تهمت قرار داد، نبايد جز خود را نکوهش کند
حکمت 160
قدرت و زورگويي
(اخلاقي ، سياسي ) و درود خدا بر او، فرمود: هر کس قدرت به دست آورد، زورگويي دارد.