حکمت 151
ضرورت آينده نگري
(اخلاقي ) و درود خدا بر او، فرمود: هر کس را پاياني است، تلخ يا شيرين.
حکمت 152
توجه به فنا پذيري
(اخلاقي ) و درود خدا بر او، فرمود: آنچه روي مي ‏آورد، باز مي ‏گردد، و چيزي که باز گردد گويي هرگز نبوده است
حکمت 153
صبر و پيروزي
(اخلاقي ، سياسي ) و درود خدا بر او، فرمود: انسان شکيبا، پيروزي را از دست نمي ‏دهد، هر چند زمان آن طولاني شود.
حکمت 154
اهميّت نيّت‏ها
(اخلاقي ، سياسي ) و درود خدا بر او، فرمود: آن کس که از کار مردمي خشنود باشد، چونان کسي است که همراه آنان بوده و هر کس که به باطلي روي آورد، دو گناه بر عهده او باشد، گناه کردار باطل، و گناه خشنودي به کار باطل.
حکمت 155
ضرورت پايبندي به عهد و پيمان
(اخلاق اجتماعي ) و درود خدا بر او، فرمود: عهد و پيمان‏ها را پاس داريد به خصوص با وفاداران.