برای هر چيزی شرافتی است و به درستی شرافت مجالس اين است كه رو به قبله باشد،
هر كه خواهد از همه مردم عزيزتر باشد بايد از خدا بپرهيزد،
هر كه خواهد نيرومندترين مردم باشد بايد بر خدا توكل كند
هر كه خواهد از همه توانگرتر باشد بايد بدان چه نزد خداست اعتمادش بيشتر باشد از آنچه خود دارد.

سپس فرمود آيا شما را به بدترين مردم آگاه نكنم؟ گفتند چرا يا رسول اللَّه فرمود: آنكه تنها جای كند، و از واردان خود دريغ كند، و بنده خود را تازيانه زند، آيا به بدتر از اين شما را آگاه نكنم؟ گفتند چرا يا رسول اللَّه، فرمود كسی كه از لغزش نگذرد و عذر نپذيرد، باز هم فرمود آيا شما را به بدتر از اين هم آگاه نكنم؟ گفتند چرا يا رسول اللَّه فرمود: آنكه اميد به خيرش نيست و از شرش ايمنی نيست، سپس فرمود شما را به بدتر از اين هم خبر ندهم؟ گفتند: چرا يا رسول اللَّه؟ فرمود آنكه مردم را دشمن دارد و مردمش دشمن دارند.

به درستی عيسی (ع) در ميان بنی اسرائيل به سخنرانی ايستاد و فرمود: ای بنی اسرائيل نزد جهال سخن حكيمانه نگوئيد تا بدان ستم كرده باشيد، و آن را از اهلش دريغ نداريد تا به ‏آنان ستم كرده باشيد و با ظالم همانند نشويد تا فضل شما بيهوده گردد، ای بنی اسرائيل كارها بر سه گونه باشند: كاری كه درستی آن روشن است دنبالش برويد. و كاری كه روشن است كه ناحق و گمراهی است از آن كناره كنيد. و كاری كه مورد اختلاف است، آن را به خدا برگردانيد. آيا مردم شما را نشانه‏ ها ايست به نشانه‏ های خود رجوع كنيد، به درستی شما را پايانيست به پايان خود برسيد.

به درستی مؤمن ميان دو هراس است عمری كه گذشته و نميداند خدا با او چه ميكند؟ و عمری كه مانده و نميداند خدا برايش چه مقدر كرده است، بايد بنده خدا از خود برای خودش توشه برگيرد و از دنيايش برای آخرت ذخيره كند، از جوانی پيش از پير شدن و از زندگی پيش از مردن استفاده كند. سوگند بدان كه جانم بدست او است پس از مرگ جای گله‏ گزاری نيست و پس از دنيا خانه ‏ای نيست جز بهشت يا دوزخ.
تحف العقول