حكيمی گفت : هيچكس را نديدم ، جز آن كه گمان بردم كه از من بهتر است . از آن رو، كه از خود به يقين بودم و از او به ترديد.
**********************
شبلی را پرسيدند، چرا ((صوفی )) را ((ابن الوقت )) گويند. گفت : زيرا بر گذشته دريغ نمی خورد و انديشه فردا ندارد.