عيسی (ع ) ياران خويش را می گفت ای بندگان خدا! بحق به شما می گويم كه : به دريافت آخرت نايل نخواهيد شد، مگر با ترك شهوات دنيا. به عريانی به دنيا آمديد و به عريانی خواهيد رفت . بهوش باشيد! كه در اين ميان چه كنيد؟
****************************
وزيری گفته است : از آن كس در شگفتم ، كه برده ای را به مالش می خرد، و آزاده ای را به عملش نمی خرد. آن كه همتش همانست كه به شكم رساند، بهايش همانست كه از آن خارج می شود.
*************************
از سخنان معروف كرخی : سخن بنده در آن چه كه به او مربوط نيست ، سبب خواری او در درگاه خداونديست .
*****************
حكيمی به دوستش چنين نوشت : اما بعد، مردم را به رفتار خويش پند ده ! نه به گفتار خويش . از پروردگار به قدر نزديكی خود به او شرم دار! و به اندازه توانائيش از او بيم دار!
**********************************
از سخنان عيسی كه – بر پيامبر ما و او درود باد! – آن كه گناهی كوچك ورزد، با آن كه گناهی بزرگ ورزد، برابرند، پرسيدند، چگونه چنين است ؟ گفت : جراءت ، يكی ست و آن كه از دزدی ذرت نگذرد، از دزدی مرواريد نيز نگذرد.