ای مردم ! آنان نباشيد، كه دنيا ايشان را فريفته است و آرزوها آنان را مغرور ساخته . و بدعت گذاری را سهل شمرده اند و به خانه ای دلبسته اند كه بزودی زوال می يابد. و به سرعت انتقال می پذيرد.
دنيای شما، در مقايسه با گذشته هستی ، همانند شيري است كه در جايی زانو زده باشد يا همانند انسانی است ، كه به دوشيدن شير از پستان شيردهی پرداخته است . اكنون بر چه پايه ای بالا می رويد؟ و نگران چه هستيد؟ به خدا سوگند! حال شما چنان است ، كه گويی در دنيا نبوده ايد و آن چه در جهان ديگر بدان خواهيد رسيد، جاودان و پايدار است . پس ، برای رفتن به جهان ديگر، آماده شويد. و برای سفری كه در پيش است زاد راه گرد آوريد! و بدانيد! كه هر كس بدانچه كه از پيش فرستاده است ، دسترسی خواهد يافت و بدانچه برجا نهاده است ، دريغ خواهد داشت
کشکول شیخ بهایی .