پيش از آن كه به حساب شما رسيدگى شود، به شمارش كارهاى خويش ‍ بپردازيد! و پيش از آن كه به عذاب گرفتار آييد، رهايى خويش را فراهم آوريد! و پيش از آن كه به بيچارگى دچار شويد، زاده راه خويش بسازيد! كه پيشگاه حق ، پايگاه داد است و داورى به حق . و آن كه هماره شما را بيم داده است ، معذور است
کشکول شیخ بهایی