اى مردم ! شما يادگار گذشتگان ايد و باز مانده پیشینیان . كه نيرو و توانائى شان بيش از شما بود. چنان كه بنيان هاى استوار را در هم مى شكستند در عين حال ، خداى توانا بر آنان پيروزى يافت آن چنان ، كه قبيله نيرومند آنان ، از هر گونه پشتيبانى از آنان ، در ماندند و فديه نيز از آنان پذيرفته نشد.
اكنون ، شما پيش از آن كه به چنگال مرگ گرفتار آييد و از سرانجام خويش ‍ غافل مانيد، براى آينده خويش ، زاد و توشه اى گرد آوريد! زيرا، قلم قدرت آن چه را كه بايد بشود، نگاشته است .
کشکول شیخ بهایی