سخنانی از زنون

بدون نظر »

در ((ملل و نحل )) در ذكر ((زنون )) بزرگ گوید: پیر گشته بود، او را گفتند: چگونه ای ؟ گفت : چنینم كه می بینی . ذره ذره می میرم . گفتندش : چون بمیری ، كه تو را به خاك سپارد؟ گفت : آن كه مردار من آزارش دهد. و او گفت : دنیا میخ فتنه است و نیز گفت : دنیا، گریزان از خویش را چو دریابد، مجروح سازد و خواهان خویش را چون دریابد، بكشد.
زنون را پرسیدند. مردم این روزگار را به چه می توان از حیوان باز شناخت ؟ گفت : در بیشی شرارت
کشکول شیخ بهایی

سخن بزرگان در مورد قناعت

بدون نظر »

حكيمی را گفتند: چيزی برتر از طلا ديدی ؟ گفت : بلى ! قناعت و ناظر به اين معنی است سخن حكيمی ديگر كه گفت : بى نيازی از چيزی ، بهتر از بى نيازی با آن چيزاست .
کشکول شیخ بهایی

پندی از قابوس وشمگیر

بدون نظر »

بر بازوبند قابوس و شمگير به خط او نوشته بود: اگر بيوفايی ، سرشت آدميان است ، پس ، به هر كس اعتماد داشتن عجز است و اگر مرگ به ناچار خواهد آمد، تكيه كردن به دنيا نادانی ست و اگر تقدير حتمی است ، پس ، دورانديشی بيهوده است .

سخن حکیمان

بدون نظر »

انوشيروان ، بزرگمهر را گفت : چه چيز برای انسان نيكوترست ؟ گفت : خردی كه با آن زندگی كند. گفت : اگر نبود؟ گفت : دوستانی كه او را به كارهای شايسته وا دارند. گفت : اگر نبود؟ گفت : مالی كه با آن ، محبت مردم را به خود جلب كند. گفت : اگر نبود؟ گفت : لالی يی كه با آن ، خاموشی گزيند. گفت : اگر نبود؟ گفت : مرگی كه زود او را ببرد.
*******************
حكيمی فرزند را گفت : ای پسركم ! بگذار! دينت برتر از عقلت باشد و كردارت برتر از گفتارت و ارزشت بيش از جامه ات .
**********************
حكيمی گفت : كارنامه اعمالتان را با بهترين كارها مجلد سازيد!
************************
ديگری گفته است : در اين روزها كه همچون پرندگان در پروازند، برای آخرت خويش كار كنيد!
کشکول شیخ بهاییی

سخن بزرگان در مورد سخن گفتن

بدون نظر »

بزرگی گفته است : رحمت خدا بر آن كس باد! كه كف دستش را بگشايد و فكش را ببندد
و بستی در اين مضمون گفته است :
سخن بگو! و آن چه مى توانی به حكمی بگو! زيرا، كلام تو جاندارست ، و سكوت تو جماد. و اگر سخن محكم نيافتی ؛ تا بيان كنی ، سكوت تو نشانه محكمی خرد توست .
کشکول شیخ بهایی

چند نکته کوتاه امثال وحکم

بدون نظر »

از سخنان عارف ربانی – خواجه عبدالله انصاری -: فرياد از معرفت رسمی ، و حكمت تجربتی و محبت عاريتی و عبادت عادتی !
صدف وار، بايد زبان در كشيدن
كه وقتی كه حاجت بود، در چكانی .

*********************
زنان دام های شيطان اند.
نظربازی زنای چشم است .
صدقه بر خويشان هم صدقه است و هم بخشش .
ايمان دو بخش دارد: نيمی شكر است و نيمی بردبارى .

حکمتی از بطلیموس

بدون نظر »

بطلميوس گفته است : خردمندى را سزاوار است كه چون انديشه اش در غير طاعت خدا به درازا انجامد، از پروردگار خويش شرم دارد. و
نيز گفت خدا (بنده را) به هنگام گشايش ، نعمت بخشش ارزانى دارد و در سختى ، نعمت آزمون و ثواب .

حکمت هایی از افلاطون

بدون نظر »

از سخنان افلاطون :
پادشاه ، ترا به خدمت نمی گيرد، مگر آن كه افزونی اندر تو احساس ‍ می كند و تو را به جای انبری به كار می گيرد، تا آتشی را كه به انگشت نمی توان برداشت ، بردارد. پس ، در موردی كه ترا به كار می گيرد، به قدر آن افزونی بكوش !.
و نيز گفته است : آن كه در مقام خرسندی ، تو را به صفتی بستايد، كه در تو نيست ، به هنگام ناخرسندی ، به صفتی نكوهش كند، كه در تو نيست .

چند گفتار ناب

بدون نظر »

در حديث آمده است كه : اگر دنيا به كسی رو كند، خوبی های ديگران را هم به او می افزايد و اگر از او روی بگرداند، خوبی های خود او را هم از وی سلب می كند.
*************************
حكيمی فرزند خويش را سفارش كرد كه : بگذار تا خرد تو پايين تر از دينت باشد و گفتارت كمتر از رفتارت و جامه ات كم ارزش تر از توانائيت .
*************************************
از كتاب ((محاسن )) چون در مداين آتش سوزی شد، سلمان شمشير و قرآنش بر گرفت و از خانه بيرون رفت و گفت : سبكباران بدين سان نجات يابند.
******************************
ابن عباس گفت : كسی كه خدا سه روز دنيا را بر او زندان كند و خشنود باشد، به بهشت رود.
کشکول شیخ بهایی

عمر ابن عبدالعزیز وآغاز توبه

بدون نظر »

عمربن عبدالعزيز را گفتند: آغاز توبه تو چه بود؟ گفت : قصد كردم تا غلامي را بزنم و او مرا گفت : اي عمر! از شبي انديشه كن ! كه فردايش روز قيامت است