جملاتی کوتاه از پیامبر اکرم (ص)

بدون نظر »

پیامبر (ص): راستی خدا به زور فرمانبرداری نشود و مغلوب نافرمانی هم نيست و از سرپرستی بنده‏ ها دست نكشيده ولی او است توانائی بخش هر چه بنده‏ ها را بر آن توانا كرده و او است مالك هر ملكی كه بدانها داده، راستی اگر همه بنده‏ ها پيوسته در طاعت خدا باشند مانعی و جلوگيری ندارد و اگر گرد نافرمانی گردند و خدا خواهد ميان آنها و نافرمانی حائل شود تواند كرد و چنين نيست كه هر كه تواند ميان تو و كردار تو حايل شود و اين كار را نكرد و او كار خود را انجام داد او باشد كه وی را در آن كار در آورده باشد (زيرا قدرت بر منع مايه اسناد فعل نشود).
*******************
پیامبر (ص): هنگامی كه پسرش ابراهيم جان ميداد: اگر نبود كه در گذشته پيش فرستاده به جا مانده است و آخر به اول ميرسد ما بر تو غمنده بوديم ای ابراهيم، سپس چشمش اشكين شد و پیامبر (ص) (ص) ديده اشك ميريزد و دل غمنده می‏شود و ما نگوئيم جز آنچه پسند خدا است و راستی كه ای ابراهيم ماها به تو غمناكيم.
*********************
پیامبر (ص): زيبائی در زبانست.
********************
پیامبر (ص): دانش را از مردم نربايند ولی دانشمندان ربوده شوند تا گاهی كه دانشمندی نماند و مردم سروران نادانی بگيرند، فتوی خواهند و آنان ندانسته فتوی دهند و گمراه باشند و گمراه كنند.
*******************
پیامبر (ص): بهترين جهاد امتم انتظار فرج است.
**********************
پیامبر (ص): مردانه گی ما خاندان گذشت از كسی است كه به ما ستم كند، و عطا بخشی به ‏آن كه از ما دريغ كند.

ترس وامید یا خوف ورجا

بدون نظر »

روايت شده است كه : پيامبر (ص ) به ديدار جوانی كه به احتضار افتاده بود، رفت . و او را گفت : خود را چگونه می بينی ؟ گفت : به خدا اميدوارم و بر گناهان خويش می ترسم . پيامبر (ص ) فرمود: اين دو چيز در قلب كسی بدين حال نمی گنجد. مگر آن كه خدا او را به اميدش می رساند و از آن چه بيم دارد، ايمنش می دارد.
کشکول شیخ بهایی

پندهایی از پیامبر اکرم (ص)

بدون نظر »

فرمود: هر كه شام و بام كند و سه چيز را دارا باشد نعمت دنيا بر او تمام است هر كه در بام و شامش تندرست باشد و آسوده خاطر و خوراك يك روز را دارد، و اگر چهارمين نعمت را داشته باشد نعمت دنيا و آن سرا را دارد و آن ايمانست.
*****************
فرمود: رحم كنيد بر عزيزی كه خوار شده و توانگری كه ندار شده و دانشمندی كه گرفتار نادان است.
**********************
فرمود: در دو صفت بيشتر مردم فريب خورده باشند تندرستی و آسودگی (يعنی ب‏ه آنها توجه ندارند)
***************************
فرمود: دلها در بند دوستی آن كسند كه نيكی ب‏ه آنها كرده و دشمنی آن كه بدی بدانها كرده است
************************
فرمود: ما گروه پيمبران مأموريم كه با مردم به اندازه خردشان سخن كنيم.
********************
فرمود: ملعونست كسی كه رنج خود بر مردم اندازد.
************************
فرمود: عبادت هفت جزء است و برتر همه كسب حلال است.
تحف العقول

شش خصلت نکوهیده

بدون نظر »

رسول خدا (ص) فرمود:
براستی خدای تبارك و تعالی شش خصلت را برايم بد داشت و من هم برای اوصياء از فرزندانم و پيروانم بد دارم پس از خودم
بازی در نماز
جماع در روزه
منت پس از صدقه
جنب رفتن در مساجد
سركشی در خانه ها
خنده ميان گورها.

تضعیف شیطان

بدون نظر »

رسول خدا (ص) فرمود:
به اصحاب خود آيا به شما خبر ندهم از چيزی كه اگر عمل كنيد شيطان به اندازه مشرق تا مغرب از شما دور شو؟ عرض كردند چرا يا رسول اللّه ، فرمود روزه رويش را سياه كند و صدقه پشتش را ميشكند و دوستی برای خدا و همدستی در كار خير دنباله اش را ميبرند و آمرزش جوئی و تينش را ميبرد و هر چه زكاتی دارد و زكاة تن ها روزه است .

ارزش دانش جو

بدون نظر »

رسول خدا (ص) فرمود:
هر كه راهی رود كه در آن علمی جويد خدا او را راهی برد كه به بهشت در آورد زيرا كه فرشتگان پرهای خود را برای طالب علم بگسترانند از پسند او و براستی همانا برای طالب علم آمرزش جويد هر كه در آسمان و زمين است تا برسد به ماهيان دريا و فضل عالم بر عابد چون فضل ماه است بر ساير اخترها در شب چهارده و براستی علماء وارثان پيغمبرانند زيرا پيغمبران دينار و نه درهمی به ارث ندادند ولی علم را به ارث دادند هر كه از آن اخذ كند بهره فراوانی گرفته .

مدح اهلبیت از زبان پیامبر (ص)

بدون نظر »

پيغمبر (ص) فرمود:
علی (ع) وصی و خليفه من و شوهر فاطمه بانوی زنان جهانيان است دختر من و حسن و حسين دو سيد جوانان اهل بهشتند و دو فرزند منند هر كه دوستشان دارد مرا دوست داشته و هر كه دشمنشان دارد مرا دشمن داشته و هر كه از آنها دوری كند از من دوری كرده و هر كه با آنها جفا كند به من جفا كرده و هر كه با آنها خوشرفتاری كند با من خوشرفتاری كرده ، پيوست كند خدا با كسی كه با آنها پيوندد و ببرد از كسی كه با آنها ببرد و ياری كند هر كه به آنها كمك كند و واگذارد هر كه آنها را واگذارد، خدايا هر كه از پيغمبران و رسولانت بنه ای دارد و خاندانی ، علی و فاطمه و حسن و حسين خاندان و بنه منند ببر از آنها پليدی را و بخوبی پاكشان كن .

سريع ترين خيرات از نظر پاداش

بدون نظر »

ابو حمزه ثمالی از امام باقر (ع) از پدران بزرگوارش عليهم السّلام روايت كند كه رسول خدا (ص) فرمود:
سريع ترين خيرات از نظر پاداش ، نيكی نمودن ، و سريعترين شرور از نظر كيفر يافتن ، ستم است ، و همين عيب برای آدمی بس كه عيبی را در مردم ببيند كه از ديدن همان عيب در خود كور باشد، (كور خود و بينای مردم باشد) يا مردم را به چيزی سرزنش كند كه توان رها كردن و دست كشيدن از آن را ندارد، و همنشين خود را به چيزی كه سودی برايش ندارد آزار دهد.

برادران رسول خدا

بدون نظر »

عوف بن مالك گويد:
روزی رسول خدا (ص) فرمود: ای كاش برادرانم را می ديدم ، ابو بكر و عمر گفتند: آيا ما برادران شما نيستيم ؟ ما به شما ايمان آورده و با شما هجرت نموده ايم ؟ حضرت فرمود: البتّه شما ايمان آورده و هجرت نموده ايد، امّا ای كاش من برادرانم را می ديدم . آن دو نفر سخن خود را تكرار كردند، حضرت فرمود: شما اصحاب منيد لكن برادران من كسانی هستند كه پس از من می آيند، به من ايمان آوردند و مرا دوست داشته و تصديقم نمايند و حال آنكه مرا نديده اند، ای كاش برادرانم را می ديدم .

محبوبترین گام ها

بدون نظر »

ابو حمزه ثمالى از امام زين العابدين (ع) روايت كند كه رسول خدا (ص) فرمود:
هيچ گامى نزد خدا از اين دو گام محبوبتر نيست : گامى كه يك مؤمن در راه خدا بردارد و صف جهاد را محكم كند، و گامى كه يك مؤمن در راه پيوند با خويشاوندى كه يا او قطع رابطه كرده بردارد.
و هيچ جرعه اى نزد خدا از دو جرعه محبوبتر نيست : جرعه خشمى كه مؤمنى با حلم و بردبارى فرو برد، و جرعه رنج و مصيبتى كه مؤمنى با صبر و استقامت بكام كشد. و هيچ قطره اى نزد خدا از دو قطره محبوبتر نيست : قطره خونى كه در راه (خشنودى ) خدا ريخته شود، و قطره اشكى كه در تاريكى و دل شب از بيم خدا بر رخسارى بغلطد.