جملاتی ناب از پیامبر اسلام (ص)

بدون نظر »

فرمود: رشک آورترین دوستانم از امتم نزد من مردیست سبکبار بهره‏ مند از نماز که در نهان خوب پروردگارش را بپرستد، و در میان مردم گمنام باشد، و روزیش به اندازه گذرانست و بر آن شکیبا بماند، و بمیرد ارثش اندک باشد و گریه‏ کنانش اندک.
******************
فرمود: به مؤمن رنج و دردی نرسد و نه غمی گرچه ملال خاطری باشد جز اینکه خداوند بدان گناهانش را جبران کند.
******************
فرمود: هر که هر چه خواهد بخورد و هر چه خواهد بپوشد و هر چه خواهد سوار شود خدا به او نظر لطف نکند تا به مرگ اندر شود یا آن را وانهد و توبه کند.
******************
فرمود: مؤمن بمانند یک خوشه گندم باشد که یک بار به خاک افتد و یک بار برپا ایستد و کافر چون درختی سخت پیوسته بر پا است و شعور ندارد (که سر بحق فرود آورد).
******************
از وی پرسش شد کدام مردم در دنیا در بلای سخت‏تر باشند؟ در پاسخ فرمود: پیمبران و سپس شبیه‏ تران به حق و پسپس، مؤمن هم به اندازه ایمانش بلا میکشد و خوش کرداریش. هر که ایمانش درست و کردارش خوبست بلایش سخت است و هر که ایمانش پست و کردارش سست است بلایش اندک است.
******************

کلماتی گهر بار از پیامبر اکرم (ص)

بدون نظر »

هنگامی که پسرش ابراهیم جان میداد فرمود : اگر نبود که آن چه در گذشته پیش فرستاده به جا مانده است و آخر به اول میرسد ما بردر مرگ تو غمگین بودیم ای ابراهیم، سپس چشمش اشکین شد و فرمود (ص) دیده اشک میریزد و دل غمگین می‏شود و ما چیزی جز سخن خدا پسندانه نگوییم و راستی که ای ابراهیم ماها برای از دست دادنت غمگینیم .
************
فرمود: زیبائی در زبانست.
******************
فرمود: دانش را از مردم نربایند ولی دانشمندان ربوده شوند تا گاهی که دانشمندی نماند و مردم سروران نادانی بگیرند، فتوی خواهند و آنان ندانسته فتوی دهند و گمراه باشند و گمراه کنند.
*****************
فرمود: بهترین جهاد امتم انتظار فرج است.
******************
فرمود: مردانگی ما خاندان گذشت از کسی است که به ما ستم کند، و عطا بخشی ب‏ه آن که از ما دریغ کند.
تحف العقول

پادشاهی یا پیامبری

بدون نظر »

عمربن خطاب به نزد پیامبر (ص ) آمد، و او را بر حصیری خوابیده دید. و نقش حصیر بر بدنش مانده . عمر در آن باره با پیامبر گفت . و او (ص ) گفت : آهسته تر! این ، پادشاهی نیست ! پیامبری ست .
کشکول شیخ بهایی

جملاتی نغز از پیامبر اسلام (ص)

بدون نظر »

1- پیامبر (ص) فرمود: چهارند كه در هر كه باشند در نور اعظم خدا است
آنكه عصمت كارش شهادت بيگانگی خدا و رسالت من است و آنكه چون مصيبتی بدو رسد گويد إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ و آنكه چون خوبی به او رسد گويد الحمد للَّه و آنكه چون به خطا افتد گويد استغفر اللَّه و اتوب اليه.
***********************
2- پیامبر (ص) فرمود: بهر كه چهار چيز دادند از چهار ديگرش دريغ نكنند هر كه آمرزش‏جوئی داده شد از آمرزش دريغ نشود، و به هر كه شكر داده شد از فزونی نعمت دريغ نشود، و به هر كه توبه داده شد از پذيرش دريغ نشود، و به هر كه دعا داده شد از اجابت دريغ نشود.
**************
3- پیامبر (ص) فرمود: دانش گنجينه‏ ها است و كليدهايش پرسش است بپرسيد خدايتان رحمت كناد زيرا چهار كس أجر و مزد دارند، پرسش كن و سخنگو و شنونده و دوستدارشان.
******************
4- پیامبر (ص) فرمود: از دانشمندان بپرسيد و با حكماء مخاطبه كنيد و با فقراء همنشين شويد.
*********************
5- پیامبر (ص) فرمود: فضل علم نزد من از فضل عبادت محبوبتر است، و برترين دين شما ورع است.
**********************
6- پیامبر (ص) فرمود: هر كه ندانسته به مردم فتوی دهد فرشته‏ های آسمان و زمين لعنتش كنند.
********************
43- پیامبر (ص) فرمود: راستی بلای بزرگتر را پاداش بزرگتريست هر گاه خدا بنده‏ ای را دوست دارد بلايش دهد هر كه از دل خشنود است نزد خدا خشنودی دارد و هر كه خشمگين است از آتش خشم است.

پند های کوتاه از پیامبر اکرم (ص)

بدون نظر »

– پیامبر (ص): رشك آورترين دوستانم از امتم نزد من مردي است سبكبار بهره‏ مند از نماز كه در نهان خوب پروردگارش را بپرستد، و در ميان مردم گمنام باشد، و روزيش به اندازه گذرانست و بر آن شكيبا بماند، و بميرد ارثش اندك باشد و گريه‏ كنانش اندك.
**************************
2- پیامبر (ص): به مؤمن رنج و دردی نرسد و نه غمی گرچه ملال خاطری باشد جز اينكه خداوند بدان گناهانش را جبران كند.
**************************
3- پیامبر (ص): هر كه هر چه خواهد بخورد و هر چه خواهد بپوشد و هر چه خواهد سوار شود خدا به او نظر لطف نكند تا به مرگ اندر شود يا آن را وانهد و توبه كند.
**************************
4- پیامبر (ص): مؤمن بمانند يك خوشه گندم باشد كه يك بار بخاك افتد و يك بار برپا ايستد و كافر چون درختی سخت پيوسته بر پا است و شعور ندارد (كه سر به حق فرود آورد).
**************************
5- از وی پرسش شد كدام مردم در دنيا در بلای سخت‏تر باشند؟ در پاسخ فرمود: پيمبران و سپس ماننده‏ تران و شبيه‏ تران به حق و پس ماننده ‏تران، مؤمن هم به اندازه ايمانش بلا ميكشد و خوش كرداريش. هر كه ايمانش درست و كردارش خوبست بلايش سخت است و هر كه ايمانش پست و كردارش سست است بلايش اندك است.
**************************
6- پیامبر (ص): اگر دنيا اگر نزد خدا برابر بال پشه ای بود چيزی بكافر و منافق نميداد.
**************************
7- پیامبر (ص): دنيا دست به دست ميگردد آنچه‏ اش از آن تو است با هر ناتوانيت بدستت آيد و آنچه‏ اش بر زيان تو است به نيرويت نتوانی از آن دفاع كرد، هر كه اميد از آنچه از دست رفته ببرد تنش در آسايش است و هر كه بدان چه خدايش قسمت كرده خشنود است چشمش روشن است.
**************************
8- پیامبر (ص): به خدا هيچ كاری نيست كه شما را به دوزخ نزديك كند جز اينكه من شما را بدان آگاه كردم و از آنتان بازداشتم، و هيچ كاری نيست كه شما را به بهشت نزديك كند جز آنكه شما را بدان آگاه كردم و بدان فرمان دادم زيرا روح الامين در خاطر من انداخت كه هرگز جانداری نميرد تا همه روزی مقدر خود را دريافت كند.
**************************
در طلب روزی آرام باشيد و دير رسيدن روزی شما را واندارد كه آنچه نزد خدا برای شما است از راه نافرمانيها بجوئيد (و كسب حرام كنيد) زيرا آنچه نزد خدا است جز بطاعتش به دست نيايد.
**************************
9- پیامبر (ص): خدا دو آواز را بد دارد: شيون كردن هنگام مصيبت، و نی نواختن هنگام خوشی و نعمت.
**************************
10- پیامبر (ص): نشانه خشنودی خدا از خلقش ارزانی نرخهاشان و دادگری سلطان است و نشانه خشم خدا به خلقش جور سلطانشان و گرانی نرخهاشانست.

در فضیلت امیرالمومنین علی (ع)

بدون نظر »

از حذيفة بن اسيد غفاری كه رسول خدا (ص) فرمود:
ای حذيفه براستی حجت خدا بعد از من بر شما علی بن ابی طالب است كفر به او كفر به خداست ، شرك به او شرك به خداست ، شك در او شك در خداست و الحاد در او الحاد در خداست ، انكار او انكار خداست ايمان به او ايمان به خداست زيرا او برادر رسول خدا و وصی او و امام امت او و سرور آنها است و او است حبل اللّه المتين و عروة الوثقائی كه بر بدن ندارد و دو كس در باره او هلاك شوند و او تقصير ندارد دوست غلوّكننده و مقصر، ای حذيفه از علی جدا مشو كه از من جدا شوی و با او مخالفت مكن كه مخالف من باشی علی از منست و من از علی هر كه خشمش آرد مرا به خشم آرد و هر كه خشنودش كند مرا خشنود كرده .

جملاتی کوتاه از پیامبر اکرم (ص)

بدون نظر »

پیامبر (ص): راستی خدا به زور فرمانبرداری نشود و مغلوب نافرمانی هم نيست و از سرپرستی بنده‏ ها دست نكشيده ولی او است توانائی بخش هر چه بنده‏ ها را بر آن توانا كرده و او است مالك هر ملكی كه بدانها داده، راستی اگر همه بنده‏ ها پيوسته در طاعت خدا باشند مانعی و جلوگيری ندارد و اگر گرد نافرمانی گردند و خدا خواهد ميان آنها و نافرمانی حائل شود تواند كرد و چنين نيست كه هر كه تواند ميان تو و كردار تو حايل شود و اين كار را نكرد و او كار خود را انجام داد او باشد كه وی را در آن كار در آورده باشد (زيرا قدرت بر منع مايه اسناد فعل نشود).
*******************
پیامبر (ص): هنگامی كه پسرش ابراهيم جان ميداد: اگر نبود كه در گذشته پيش فرستاده به جا مانده است و آخر به اول ميرسد ما بر تو غمنده بوديم ای ابراهيم، سپس چشمش اشكين شد و پیامبر (ص) (ص) ديده اشك ميريزد و دل غمنده می‏شود و ما نگوئيم جز آنچه پسند خدا است و راستی كه ای ابراهيم ماها به تو غمناكيم.
*********************
پیامبر (ص): زيبائی در زبانست.
********************
پیامبر (ص): دانش را از مردم نربايند ولی دانشمندان ربوده شوند تا گاهی كه دانشمندی نماند و مردم سروران نادانی بگيرند، فتوی خواهند و آنان ندانسته فتوی دهند و گمراه باشند و گمراه كنند.
*******************
پیامبر (ص): بهترين جهاد امتم انتظار فرج است.
**********************
پیامبر (ص): مردانه گی ما خاندان گذشت از كسی است كه به ما ستم كند، و عطا بخشی به ‏آن كه از ما دريغ كند.

ترس وامید یا خوف ورجا

بدون نظر »

روايت شده است كه : پيامبر (ص ) به ديدار جوانی كه به احتضار افتاده بود، رفت . و او را گفت : خود را چگونه می بينی ؟ گفت : به خدا اميدوارم و بر گناهان خويش می ترسم . پيامبر (ص ) فرمود: اين دو چيز در قلب كسی بدين حال نمی گنجد. مگر آن كه خدا او را به اميدش می رساند و از آن چه بيم دارد، ايمنش می دارد.
کشکول شیخ بهایی

پندهایی از پیامبر اکرم (ص)

بدون نظر »

فرمود: هر كه شام و بام كند و سه چيز را دارا باشد نعمت دنيا بر او تمام است هر كه در بام و شامش تندرست باشد و آسوده خاطر و خوراك يك روز را دارد، و اگر چهارمين نعمت را داشته باشد نعمت دنيا و آن سرا را دارد و آن ايمانست.
*****************
فرمود: رحم كنيد بر عزيزی كه خوار شده و توانگری كه ندار شده و دانشمندی كه گرفتار نادان است.
**********************
فرمود: در دو صفت بيشتر مردم فريب خورده باشند تندرستی و آسودگی (يعنی ب‏ه آنها توجه ندارند)
***************************
فرمود: دلها در بند دوستی آن كسند كه نيكی ب‏ه آنها كرده و دشمنی آن كه بدی بدانها كرده است
************************
فرمود: ما گروه پيمبران مأموريم كه با مردم به اندازه خردشان سخن كنيم.
********************
فرمود: ملعونست كسی كه رنج خود بر مردم اندازد.
************************
فرمود: عبادت هفت جزء است و برتر همه كسب حلال است.
تحف العقول

شش خصلت نکوهیده

بدون نظر »

رسول خدا (ص) فرمود:
براستی خدای تبارك و تعالی شش خصلت را برايم بد داشت و من هم برای اوصياء از فرزندانم و پيروانم بد دارم پس از خودم
بازی در نماز
جماع در روزه
منت پس از صدقه
جنب رفتن در مساجد
سركشی در خانه ها
خنده ميان گورها.