گهر ناب

بدون نظر »

فرمود: رشک آورترین دوستانم از امتم نزد من مردی است سبک بار بهره ‏مند از نماز که در نهان خوب پروردگارش را بپرستد، و در میان مردم گمنام باشد، و روزیش به اندازه گذرانست و بر آن شکیبا بماند، و بمیرد ارثش اندک باشد و گریه‏ کنانش اندک.
****************************
فرمود: به مؤمن رنج و دردی نرسد و نه غمی گرچه ملال خاطری باشد جز اینکه خداوند بدان گناهانش را جبران کند.
***********************
فرمود: هر که هر چه خواهد بخورد و هر چه خواهد بپوشد و هر چه خواهد سوار شود خدا به او نظر لطف نکند تا به مرگ اندر شود یا آن را وانهد و توبه کند.
************************
فرمود: مؤمن بمانند یک خوشه گندم باشد که یک بار به خاک افتد و یک بار برپا ایستد و کافر چون درختی سخت پیوسته بر پا است و شعور ندارد (که سر به حق فرود آورد).
******************
از وی پرسش شد کدام مردم در دنیا در بلای سخت‏تر باشند؟ در پاسخ فرمود: پیمبران و سپس شبیه‏ تران به حق و پس از آن ، مؤمن هم به اندازه ایمانش بلا میکشد و خوش کرداریش. هر که ایمانش درست و کردارش خوبست بلایش سخت است و هر که ایمانش پست و کردارش سست است بلایش اندک است.
تحف العقول
مطالب مشابه
کلماتی گهر بار از پیامبر (ص)
پندهایی از پیامبر اکرم (ص)

نصیحتی از پیامبر اکرم (ص)

بدون نظر »

سرور پیامبران و شریف ترین اولینان و آخرینان ، که درود خدا بر او و خاندانش باد! – بر ناقه عضبا بر نشسته بود و در یکی از خطبه های خویش گفت : ای مردم ! چنان پندارید، که مرگ بر دیگران مقدرست و حقی ست که بر دیگران واجب است . و گویی آن را که تشییع کرده ایم ، به زودی به سوی ما باز خواهد گشت . آنان را در گور می گذاریم و میراثشان را می خوریم و چنان پنداریم که ما جاوید زنده خواهیم بود و هر پندی را از یاد برده ایم . و از هر بلا در امانیم .
خوشا به حال آن کس که از دسترنج نیالوده به گناه خویش ، دیگران را ببخشد! و با اهل دانش و حکمت همنشین شود و از اهل ذلت و خواری ببرد. خوشا به حال آن که نفس خویش خوار کند! و خوی و نیت خویش ‍ خوش کند! و بدی خویش از مردم دور دارد! خوشا به حال آن که زیادی مال خویش ببخشد. و زیادی سخن خویش نگه دارد. و سنت را بسنده کند و بدعت او را نفریبد.
کشکول شیخ بهایی

سخن پیامبر اکرم (ص )

بدون نظر »

ابن عباس گفت : شنیدم که پیامبر (ص ) گفت : ای مردم ! گسترش آرزوها، مقدم بر رسیدن اجلست . و قیامت جای عرضه کردارهاست . در آن روز، نیکوکار، به کردار خویش خرسندی ست و گنه کار ماءیوس ، به فرصت از دست داده بر کار نیک ، پشیمان .
ای مردم ! آزمندی : بینوایی ست و یاءس از دنیا: بی نیازی . و قناعت : آسایش . گوشه نشینی : عبادتست و کردار نیک : گنج . و دنیا: معدن . آن چه از آن مانده است ، همانند آنست که گذشته است . مثل آب ، نسبت به آب و همگی آن ، به نابودی و نیستی نزدیکست . پس ، اینک . که نفسی چند مانده است . آن را دریابید! و بی ریا باشید! زیرا، آنگاه که راه نفستان گیرد، پشیمانی سود ندارد.
سبب به وجود آمدن اندوه ، هجوم آوردن چیزهای ناخوش آیندی ست که از مافوق ، بر انسان واقع می شود. و علت پیدایش خشم ، هجوم چیزهایی ست که از مادون برای نفس به وجود می آید. خشم ، حرکت بیرونی ست . و اندوه ، حرکت درونی . از خشم ، حمله و انتقام خیزد و از اندوه ، درد و بیماری پنهانی . و از این روست که از اندوه ، مرگ خیزد و از خشم نخیزد
کشکول شیخ بهایی

مزمت خدعه ونیرنگ

بدون نظر »

رسول خدا (ص) فرمود:
هر که مسلمانست نباید نیرنگ و فریب کند زیرا من از جبرئیل شنیدم میفرمود نیرنگ و خدعه در آتش است سپس فرمود از ما نیست کسی که مسلمانی را گول زند، از ما نیست کسی که به مسلمانی خیانت کند سپس فرمود جبرئیل روح الامین از نزد رب العالمین به من نازل شد و گفت ای محمد بر تو باد به حسن خلق زیرا بد خلقی خیر دنیا و آخرت را میبرد هلا مانندتر شما به من خوش خلق تر شماها است .

جملاتی ناب از پیامبر اسلام (ص)

بدون نظر »

فرمود: رشک آورترین دوستانم از امتم نزد من مردیست سبکبار بهره‏ مند از نماز که در نهان خوب پروردگارش را بپرستد، و در میان مردم گمنام باشد، و روزیش به اندازه گذرانست و بر آن شکیبا بماند، و بمیرد ارثش اندک باشد و گریه‏ کنانش اندک.
******************
فرمود: به مؤمن رنج و دردی نرسد و نه غمی گرچه ملال خاطری باشد جز اینکه خداوند بدان گناهانش را جبران کند.
******************
فرمود: هر که هر چه خواهد بخورد و هر چه خواهد بپوشد و هر چه خواهد سوار شود خدا به او نظر لطف نکند تا به مرگ اندر شود یا آن را وانهد و توبه کند.
******************
فرمود: مؤمن بمانند یک خوشه گندم باشد که یک بار به خاک افتد و یک بار برپا ایستد و کافر چون درختی سخت پیوسته بر پا است و شعور ندارد (که سر بحق فرود آورد).
******************
از وی پرسش شد کدام مردم در دنیا در بلای سخت‏تر باشند؟ در پاسخ فرمود: پیمبران و سپس شبیه‏ تران به حق و پسپس، مؤمن هم به اندازه ایمانش بلا میکشد و خوش کرداریش. هر که ایمانش درست و کردارش خوبست بلایش سخت است و هر که ایمانش پست و کردارش سست است بلایش اندک است.
******************

کلماتی گهر بار از پیامبر اکرم (ص)

بدون نظر »

هنگامی که پسرش ابراهیم جان میداد فرمود : اگر نبود که آن چه در گذشته پیش فرستاده به جا مانده است و آخر به اول میرسد ما بردر مرگ تو غمگین بودیم ای ابراهیم، سپس چشمش اشکین شد و فرمود (ص) دیده اشک میریزد و دل غمگین می‏شود و ما چیزی جز سخن خدا پسندانه نگوییم و راستی که ای ابراهیم ماها برای از دست دادنت غمگینیم .
************
فرمود: زیبائی در زبانست.
******************
فرمود: دانش را از مردم نربایند ولی دانشمندان ربوده شوند تا گاهی که دانشمندی نماند و مردم سروران نادانی بگیرند، فتوی خواهند و آنان ندانسته فتوی دهند و گمراه باشند و گمراه کنند.
*****************
فرمود: بهترین جهاد امتم انتظار فرج است.
******************
فرمود: مردانگی ما خاندان گذشت از کسی است که به ما ستم کند، و عطا بخشی ب‏ه آن که از ما دریغ کند.
تحف العقول

پادشاهی یا پیامبری

بدون نظر »

عمربن خطاب به نزد پیامبر (ص ) آمد، و او را بر حصیری خوابیده دید. و نقش حصیر بر بدنش مانده . عمر در آن باره با پیامبر گفت . و او (ص ) گفت : آهسته تر! این ، پادشاهی نیست ! پیامبری ست .
کشکول شیخ بهایی

جملاتی نغز از پیامبر اسلام (ص)

بدون نظر »

1- پیامبر (ص) فرمود: چهارند كه در هر كه باشند در نور اعظم خدا است
آنكه عصمت كارش شهادت بيگانگی خدا و رسالت من است و آنكه چون مصيبتی بدو رسد گويد إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ و آنكه چون خوبی به او رسد گويد الحمد للَّه و آنكه چون به خطا افتد گويد استغفر اللَّه و اتوب اليه.
***********************
2- پیامبر (ص) فرمود: بهر كه چهار چيز دادند از چهار ديگرش دريغ نكنند هر كه آمرزش‏جوئی داده شد از آمرزش دريغ نشود، و به هر كه شكر داده شد از فزونی نعمت دريغ نشود، و به هر كه توبه داده شد از پذيرش دريغ نشود، و به هر كه دعا داده شد از اجابت دريغ نشود.
**************
3- پیامبر (ص) فرمود: دانش گنجينه‏ ها است و كليدهايش پرسش است بپرسيد خدايتان رحمت كناد زيرا چهار كس أجر و مزد دارند، پرسش كن و سخنگو و شنونده و دوستدارشان.
******************
4- پیامبر (ص) فرمود: از دانشمندان بپرسيد و با حكماء مخاطبه كنيد و با فقراء همنشين شويد.
*********************
5- پیامبر (ص) فرمود: فضل علم نزد من از فضل عبادت محبوبتر است، و برترين دين شما ورع است.
**********************
6- پیامبر (ص) فرمود: هر كه ندانسته به مردم فتوی دهد فرشته‏ های آسمان و زمين لعنتش كنند.
********************
43- پیامبر (ص) فرمود: راستی بلای بزرگتر را پاداش بزرگتريست هر گاه خدا بنده‏ ای را دوست دارد بلايش دهد هر كه از دل خشنود است نزد خدا خشنودی دارد و هر كه خشمگين است از آتش خشم است.

پند های کوتاه از پیامبر اکرم (ص)

بدون نظر »

– پیامبر (ص): رشك آورترين دوستانم از امتم نزد من مردي است سبكبار بهره‏ مند از نماز كه در نهان خوب پروردگارش را بپرستد، و در ميان مردم گمنام باشد، و روزيش به اندازه گذرانست و بر آن شكيبا بماند، و بميرد ارثش اندك باشد و گريه‏ كنانش اندك.
**************************
2- پیامبر (ص): به مؤمن رنج و دردی نرسد و نه غمی گرچه ملال خاطری باشد جز اينكه خداوند بدان گناهانش را جبران كند.
**************************
3- پیامبر (ص): هر كه هر چه خواهد بخورد و هر چه خواهد بپوشد و هر چه خواهد سوار شود خدا به او نظر لطف نكند تا به مرگ اندر شود يا آن را وانهد و توبه كند.
**************************
4- پیامبر (ص): مؤمن بمانند يك خوشه گندم باشد كه يك بار بخاك افتد و يك بار برپا ايستد و كافر چون درختی سخت پيوسته بر پا است و شعور ندارد (كه سر به حق فرود آورد).
**************************
5- از وی پرسش شد كدام مردم در دنيا در بلای سخت‏تر باشند؟ در پاسخ فرمود: پيمبران و سپس ماننده‏ تران و شبيه‏ تران به حق و پس ماننده ‏تران، مؤمن هم به اندازه ايمانش بلا ميكشد و خوش كرداريش. هر كه ايمانش درست و كردارش خوبست بلايش سخت است و هر كه ايمانش پست و كردارش سست است بلايش اندك است.
**************************
6- پیامبر (ص): اگر دنيا اگر نزد خدا برابر بال پشه ای بود چيزی بكافر و منافق نميداد.
**************************
7- پیامبر (ص): دنيا دست به دست ميگردد آنچه‏ اش از آن تو است با هر ناتوانيت بدستت آيد و آنچه‏ اش بر زيان تو است به نيرويت نتوانی از آن دفاع كرد، هر كه اميد از آنچه از دست رفته ببرد تنش در آسايش است و هر كه بدان چه خدايش قسمت كرده خشنود است چشمش روشن است.
**************************
8- پیامبر (ص): به خدا هيچ كاری نيست كه شما را به دوزخ نزديك كند جز اينكه من شما را بدان آگاه كردم و از آنتان بازداشتم، و هيچ كاری نيست كه شما را به بهشت نزديك كند جز آنكه شما را بدان آگاه كردم و بدان فرمان دادم زيرا روح الامين در خاطر من انداخت كه هرگز جانداری نميرد تا همه روزی مقدر خود را دريافت كند.
**************************
در طلب روزی آرام باشيد و دير رسيدن روزی شما را واندارد كه آنچه نزد خدا برای شما است از راه نافرمانيها بجوئيد (و كسب حرام كنيد) زيرا آنچه نزد خدا است جز بطاعتش به دست نيايد.
**************************
9- پیامبر (ص): خدا دو آواز را بد دارد: شيون كردن هنگام مصيبت، و نی نواختن هنگام خوشی و نعمت.
**************************
10- پیامبر (ص): نشانه خشنودی خدا از خلقش ارزانی نرخهاشان و دادگری سلطان است و نشانه خشم خدا به خلقش جور سلطانشان و گرانی نرخهاشانست.

در فضیلت امیرالمومنین علی (ع)

بدون نظر »

از حذيفة بن اسيد غفاری كه رسول خدا (ص) فرمود:
ای حذيفه براستی حجت خدا بعد از من بر شما علی بن ابی طالب است كفر به او كفر به خداست ، شرك به او شرك به خداست ، شك در او شك در خداست و الحاد در او الحاد در خداست ، انكار او انكار خداست ايمان به او ايمان به خداست زيرا او برادر رسول خدا و وصی او و امام امت او و سرور آنها است و او است حبل اللّه المتين و عروة الوثقائی كه بر بدن ندارد و دو كس در باره او هلاك شوند و او تقصير ندارد دوست غلوّكننده و مقصر، ای حذيفه از علی جدا مشو كه از من جدا شوی و با او مخالفت مكن كه مخالف من باشی علی از منست و من از علی هر كه خشمش آرد مرا به خشم آرد و هر كه خشنودش كند مرا خشنود كرده .