عبدالله بن سليمان گويد مردی از اهل بصره كه نامش عثمان اعمی بود به امام باقر عليه السلام عرض كرد: حسن بصری عقيده دارد كسانيكه علم را كتمان كنند گند شكمشان اهل دوزخ را اذيت كند. امام فرمود: بنابراين مؤمن آل فرعون هلاك شده است! (در صورتيكه قرآن او را به كتمان ايمان ستايد) از زمان بعثت نوح علم پنهان بوده است. حسن بصری به هر راهی كه خواهد برود. بخدا علم جز در اين خاندان يافت نشود.
اصول کافی جلد 1باب متفرقات