جملات قصار از پیامبر (ص)

بدون نظر »

1- فرمود: به درستی خدا به زور فرمانبرداری نشود و مغلوب نافرمانی هم نيست و از سرپرستی بنده‏ ها دست نكشيده ولی او است توانائی بخش هر چه بنده ها را بر آن توانا كرده و او است مالك هر ملكی كه بدانها داده،به درستی اگر همه بنده ‏ها پيوسته در طاعت خدا باشند مانعی و جلوگيری ندارد و اگر گرد نافرمانی گردند و خدا خواهد ميان آنها و نافرمانی حائل شود تواند كرد و چنين نيست كه هر كه تواند ميان تو و كردار تو حايل شود و اين كار را نكرد و او كار خود را انجام داد او باشد كه وی را در آن كار در آورده باشد (زيرا قدرت بر منع مايه اسناد فعل نشود).
********************
2- فرمود: زيبائی در زبانست.
********************
3- فرمود: دانش را از مردم نربايند ولی دانشمندان ربوده شوند تا گاهی كه دانشمندی نماند و مردم سروران نادانی بگيرند، فتوی خواهند و آنان ندانسته فتوی دهند و گمراه باشند و گمراه كنند.
********************
4- فرمود: بهترين جهاد امتم انتظار فرج است.
********************
5- فرمود: مردانگی ما خاندان گذشت از كسی است كه بما ستم كند، و عطا بخشی ب‏آن كه از ما دريغ كند.
********************
6- فرمود: رشك آورترين دوستانم از امتم نزد من مرديست سبكبار بهره‏ مند از نماز كه در نهان خوب پروردگارش را بپرستد، و در ميان مردم گمنام باشد، و روزيش به اندازه گذرانست و بر آن شكيبا بماند، و بميرد ارثش اندك باشد و گريه‏ كنانش اندك.

سفارش پیامبر (ص) به معاذ ابن جبل هنگام اعزام به یمن

بدون نظر »

ای معاذ قرآن خدا را بدانها بياموز، آنان را با اخلاق خوب پرورش بده، مردم را در مقام خودشان وادار چه نيك باشند و چه بد و امر خدا را در آنها اجرا كن، در فرمان خدا و مال خدا از هيچ كس در هراس مباش زيرا اختيار با تو نيست و مال از آن تو نيست، امانت آنها را كم يا بيش بدانها بپرداز، بر تو باد نرمش و گذشت در غير مورد ترك حق كه نادان بگويد حق خدا را ترك نمودی ، از كارمندان خود در هر چه ميترسی دچار عيبی شوی پوزش طلب تا تو را معذور دارند، شعارهای دوران جاهليت را از ميان ببر مگر آنچه را اسلام زنده داشته است.
ادامه نوشتار »

در نسب شريف حضرت رسول صلى اللّه عليه و آله و سلّم

بدون نظر »

هـُوَ اَبـُوالقـاسـِمِ مُحَمَّد ـ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ ـ ابن عبداللّه بن عبدالمطّلب بن هاشم بن عـَبـْدمَناف بن قُصَىّ بن كِلاب بن مُرَّة بن كَعْب بن لُؤ ىّ بن غالب بن فِهْر بن م الِك بن النَّضْر بن كِنانَة بن خُزَيْمَة بن مُدْرِكَة بن اَلْيَاْس ‍ بن مُضَربن نزار بن مَعَد بن عَدْنان .
روايت شده از حضرت پيغمبر صلى اللّه عليه و آله و سلّم كه فرمود: (اِذ ا بَلَغَ نَسَبى اِلى عَدنان فَاَمْسِكُوا). لهذا ما بالاتر از عَدْنان را ذكر نكرديم .
ادامه نوشتار »