از سخنان حكيمان : نيكوترين كار، آنست كه : به مال خود، پاس آبروی خويش بداری . و چون با فروتر از خويش نشينی ، پاس آبروی خويش ‍ بدار! و به نيك ، يا بد، پند از برادر خويش دريغ مدار! و از بيقدران بپرهيز! تا شكوهت پايدار ماند و آن كه به ناچيزی ، به خشم آيد، به ناچيزی خرسند شود.
پاسخ به نادان ، خاموشی ست .
فرومايه را فروتنی مكن ! كه فرمانبری نخواهد كرد.
کشکول شیخ بهایی