از حـضـرت صـادق عـليـه السـّلام روايـت شـده است كه ابليس به هفت آسمان بالا می رفت وگوش می داد و اخبارآسمانی را می شنيد پس چون حضرت عيسی ـ علی نبينا وآله و عليه السـلام ـ مـتـولد شـد او را از سـه آسـمـان مـنع كردند وتا چهارآسمان بالا می رفت و چون حـضـرت رسـول صـلی اللّه عـليـه و آله و سـلّم مـتولد شد او را از همه آسمان هامنع كردند وشياطين را به تيرهای شهاب از ابواب سماوات راندند،
ادامه نوشتار »