انس بن مالك گويد:
رسول خدا (ص) فرمود: ای انس هميشه با وضو باش كه خدا عمرت را دراز كند، و اگر توانستی در طول شبانه روز با وضو باشی اين كار را بكن ، زيرا اگر با وضو بميری شهيد محسوب شوی ، و نماز ظهر را (كه بيشتر در اوقات گرم روز است سر وقت ) بجای آر كه آن نماز اوّابين و كسانی است كه پيوسته به پيشگاه پروردگار رو آورده و توبه می كنند، و نماز مستحبی فراوان بجای آر كه در اين صورت فرشتگان حافظ اعمال ، تو را دوست می دارند، و با هر كس برخوردی سلام كن تا خدا بر حسنات و افعال پسنديده ات بيفزايد، و چون داخل خانه ات شدی سلام كن تا خدا بركتت را افزون كند، و سالخوردگان مسلمين را احترام كن و بر كودكانشان رحم آور تا من و تو اين طور با هم در روز قيامت وارد شويم – و حضرت دو انگشت سبّابه و انگشت بزرگ دست خود را جفت كردند-.