امام صادق (ع) فرمود:
يكدرهم از ربا پيش خدا بزرگتر است از سی بار زنا با محرمانی چون خاله و عمه .
**************
– علی بن سری گويد:
از امام صادق (ع) شنيدم ميفرمود خدای عز و جل روزی مؤمنان را از جايی كه گمان ندارند مقرر كرده برای آنكه چون بنده ای وسيله روزی خود را نداند بسيار دعا می كند.