دروازه نیکی ها

بدون نظر »

امير المؤمنين (ع) فرمود:
همه خوبي ها در سه خصلت جمع است نظر و خاموشى و سخن
هر نظرى كه عبرت خيز نباشد سهو است
هر خاموشى كه انديشه در آن نيست غفلت است
هر سخنى كه در ذكر خدا نيست لغو است
خوشا بكسى كه نظرش ‍ عبرت و خاموشيش فكرت و سخنش ذكر است بر خطاى خود ميگيريد و مردم از شرش آسوده اند.

پندی از امام علی (ع)

بدون نظر »

امير المؤمنين فرمود:
همه خيرى در سه خصلت فراهم است نظر و خاموشى و سخن هر نظر بى عبرتى سهو است ، هر خاموشى بى فكرتى غفلت است و هر سخنى ذكر نباشد لغو است خوشا بر كسى كه نظرش عبرت و سكوتش فكر و سخنش ‍ ذكر است ، بر گناه خود بگريد و مردم از شرش آسوده اند.