نشانه اقسام مردم در گفتگوی شمعون با پیامبر اسلام (ص)

بدون نظر »

شمعون: بمن خبر ده از نشانه صادق، و نشانه مؤمن، و نشانه صابر، و نشانه تائب، و نشانه شاكر، و نشانه خاشع، و نشانه صالح، و نشانه ناصح، و نشانه موقن، و نشانه مخلص، و نشانه زاهد، و نشانه نيكوكار، و نشانه تقوي شعار، و نشانه متكلف، و نشانه ظالم، و نشانه خود نما، و نشانه منافق، و نشانه حسود، و نشانه اسراف كن، و نشانه غافل، و نشانه خائن، و نشانه تنبل، و نشانه كذاب، و نشانه فاسق.

رسول خدا (ص): نشانه صادق چهار است: 1- راستگوئي 2- باور داشتن نويد و بيم خدا 3- وفاء بعهد 4- كنارگيري از غدر، و اما نشانه مؤمن اينست كه مهر ورزد و بفهمد و آزرم دارد.

و اما نشانه صابر چهار است 1- صبر بر بديها 2- حزم بكارهاي خوب 3- تواضع 4- بردباري .
ادامه نوشتار »

سخنانی ناب از پیامبر اسلام1-11

بدون نظر »

سركشى آفت شجاعت است، تفاخر آفت شرافت است، منت آفت سماحت (بخشش- جوانمردی) است، خود پسندى آفت جمال است، دروغ آفت سخن است فراموشى آفت دانش است، سفاهت آفت بردبارى است، اسراف آفت بخشش است، هوس آفت دين است.
******************************
وقتى شما را دعوت كردند بپذيريد.
******************************
نيك كردار باش و از كار بد بپرهيز ببين ميل دارى ديگران در باره تو چه بگويند همان طور رفتار كن و از آنچه نمي خواهى در باره تو بگويند بركنار باش.
******************************
آفت دين سه چيز است: داناى بد كار و پيشواى ستم كار و مجتهد نادان.
******************************
آفت دانش فراموشي است و دانشى كه بنا اهل سپارى تلف مى شود.
******************************
مانند بندگان غذا ميخورم و مانند آنها بر زمين مى نشينم.
******************************
با زنان در باره دخترانشان شور كنيد.
******************************
نشان منافق سه چيز است، سخن بدروغ گويد، از وعده تخلف كند و در امانت خيانت نمايد.
******************************
خداوند از گناه قاتل مؤمن نميگذرد و توبه او را نمى پذيرد.
******************************
خداوند عمل بدعتگذار را نمى پذيرد تا از بدعت خويش دست بردارد.
******************************
اگر ميخواهيد پيش خداوند منزلتى بلند يابيد خشونت را به بردبارى و محروميت را به عطا تلافى كنيد.