شمعون: بمن خبر ده از نشانه صادق، و نشانه مؤمن، و نشانه صابر، و نشانه تائب، و نشانه شاكر، و نشانه خاشع، و نشانه صالح، و نشانه ناصح، و نشانه موقن، و نشانه مخلص، و نشانه زاهد، و نشانه نيكوكار، و نشانه تقوي شعار، و نشانه متكلف، و نشانه ظالم، و نشانه خود نما، و نشانه منافق، و نشانه حسود، و نشانه اسراف كن، و نشانه غافل، و نشانه خائن، و نشانه تنبل، و نشانه كذاب، و نشانه فاسق.

رسول خدا (ص): نشانه صادق چهار است: 1- راستگوئي 2- باور داشتن نويد و بيم خدا 3- وفاء بعهد 4- كنارگيري از غدر، و اما نشانه مؤمن اينست كه مهر ورزد و بفهمد و آزرم دارد.

و اما نشانه صابر چهار است 1- صبر بر بديها 2- حزم بكارهاي خوب 3- تواضع 4- بردباري .
ادامه نوشتار »