ولادت
ابو محمد، مفضل بن عمر جعفى كوفى ، در اواخر قرن اول هجرى در شهر كوفه به دنيا آمد.
مقام علمى
او از چهره هاى سرشناس و از شاگردان ممتاز امام جعفر صادق و امام موسى كاظم و امام رضا عليهم السلام به شمار مى آيد.
بنابر بعضى روايات وى امام محمد باقر عليه السلام را نيز درك كرده است .
وى روايات فراوانى را از امام جعفر صادق و امام موسى كاظم عليهماالسلام نقل كرده و از راويان بزرگ حديث به شمار مى رود.
مفضل از مقام و منزلت بزرگى نزد آن دو امام برخوردار بوده و از طرف آن دو امام متولى در گرفتن اموال و مصرف آنها بوده است و اين خود دليل بر اعتماد و اطمينان ائمه بزرگوار به وى است .
ادامه نوشتار »