حکمت نهج البلاغه 170 تا175

بدون نظر »

حکمت 171
ره آورد شوم حرام خواري
(اخلاقي ، اجتماعي ) و درود خدا بر او، فرمود: بسا لقمه‏ اي گلوگير که از لقمه‏ هاي فراواني محروم مي ‏کند.
حکمت 172
ناداني و دشمني ‏ها
(اخلاقي ، علمي ) و درود خدا بر او، فرمود: مردم دشمن چيزهايي هستند که نمي ‏دانند.
حکمت 173
ارزش مشورت‏ها
(اخلاقي ، اجتماعي ) و درود خدا بر او، فرمود: آن کس که از افکار و آراء گوناگون استقبال کند، صحيح را از خطا خوب شناسد.
حکمت 174
ارزش خشم در راه خدا
(اخلاق سياسي ، عقيدتي ) و درود خدا بر او، فرمود: آن کس که دندان خشم در راه خدا بر هم فشارد، بر کشتن باطل گرايان، توانمند گردد.
حکمت 175
راه درمان ترس
(اخلاقي ، علمي ، تربيتي ) و درود خدا بر او، فرمود: هنگامي که از چيزي مي ‏ترسي ، خود را در آن بيفکن، زيرا گاهي ترسيدن از چيزي ، از خود آن سخت‏تر است

حکمت های نهج البلاغه 161 الی 165

بدون نظر »

حکمت 161
ارزش مشورت و پرهيز از خودمحوري
(اخلاقي ، سياسي ، اجتماعي ) و درود خدا بر او، فرمود: هر کس خود رأي شد به هلاکت رسيد، و هر کس با ديگران مشورت کرد، در عقل‏هاي آنان شريک شد.
حکمت 162
ضرورت راز داري
(اخلاقي ، سياسي ) و درود خدا بر او، فرمود: آن کس که راز خود را پنهان دارد، اختيار آن در دست اوست.
حکمت 163
فقر و نابودي
(اقتصادي ) و درود خدا بر او، فرمود: فقر مرگ بزرگ است
حکمت 164
روش بر خورد با متجاوزان
(اخلاقي ، سياسي ، اجتماعي ) و درود خدا بر او، فرمود: رعايت حق کسي که او حقش را محترم نمي ‏شمارد نوعي بردگي است.

حکمت 165
پرهيز از نا فرماني خدا
(اخلاقي ، اعتقادي ) و درود خدا بر او، فرمود: هيچ اطاعتي از مخلوق، در نافرماني پروردگار روا نيست.