عديله عند الموت يعنی عدول كردن از حق به باطل در وقت مردن و آن چنان است كه شيطان نزد محتضر حاضر شود و او را وسوسه كند و به شك اندازد تا او را از ايمان بيرون برد و از اين جهت است كه در دعاها استعاذه از آن شده و جناب فخر المحققين ، رحمة الله فرموده كه هر كس بخواهد از آن سالم بماند استحضار كند ادله ايمان و اصول خمسه را با ادله قطعيه و صفای خاطر و بسپرد آنرا به حق تعالی كه در وقت حضور موت به او رد فرمايد به اين طريق و بعد از ذكر عقايد حقه بگويد:
اللهم يا ارحم الراحمين انی قد اءودعتك يقينی هذا و ثبات دينی و اءنت خير مستودع و قد اءمرتنا بحفظ الودايع فرده علی وقت حضور موتی . پس بر حسب فرمايش آن بزرگوار خواندن دعای عديله معروف و استحضار معنی آن در خاطر برای سلامت جستن از خطر عديله عندالموت نافع است .
ادامه نوشتار »